تحول سلامت با تأکید بر عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

معاون اجتماعی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

موضوعات