دامپروری سنتی و بیماری تب مالت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی سقز دانشگاه علوم پزشکی کردستان

3 کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل

4 دانشجوی روانشناسی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل

موضوعات


×    راهنمای کشوری مبارزه با بیماری بروسلوز
×    سایت مرکز تحقیقات brc.umsha.ac.ir
×    بیماری‌های مشترک انسان و حیوانات، مجتبی علی مولایی
×    فصلنامه افق طلایی معاونت بهداشتی زابل
×  کتاب راهنمای آموزش مربی ویژه عموم مردم با عنوان  آموزش پیشگیری؛ کنترل ودرمان بیماری تب مالت (بروسلوز) وزارت بهداشت درمان سال 93 انتشارات آموزش و ارتقای سلامت