بهورز و ترویج سبک زندگی سالم

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

موضوعات


×     بسته خدمت مراقبت‌های ادغام یافته و جامع سالمندی ویژه غیرپزشک
×     بسته خدمت مراقبت‌های ادغام یافته و جامع میانسالان ویژه غیرپزشک
مقاله‌های ارایه شده در همایش کشوری سبک زندگی سالم