بهورز و طب سنتی در برنامه‌های تحول سلامت در حوزه بهداشت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

3 کارشناس مسؤول پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

موضوعات


  1. طـب سـنتی ایــران و توســعه آن بــا استفاده از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت دوماهنامه علمی، پژوهشی دانشور پزشکی/دانشگاه شاهد/شهریور/ 83سال یازدهم/ شماره 5 دکتر محسن ناصری
  2. مروری کامل بر امور طبیعیه در مبانی نظری طب سنتی ایران مجلّه طب سنّتی اسلام و ایران، سال سوم، شماره سوم، پاییز 1391 شهین سالاروند
  3. کلیّات رویکرد به غذا و تغذیه در مکتب طب ایرانی مجلّه طب سنّتی اسلام و ایران، سال دوّم، شماره چهارم، زمستان 1390 محمد مظاهری و همکاران
  4. کتاب اسرار خوراکی‌ها نوشته جمشید خدادادی
  5. سایت طب شیعه
  6. سایت مؤسسه نگاه احیای سلامت
  7. حبیب اللهی، احمد، حبیب اللهی، مسعود؛ (1393)، آشنایی با انواع طبع و مزاج به انضمام تغذیه گروه‌های خونی، قم: نشر ابتکار دانش، چاپ بیستم
  8. http://behdasht.gov.ir