تزریق ایمن در خانه‌های بهداشت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

موضوعات


×  دستورالعمل تزریقات ایمن، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی