دستورالعمل جدید دیابت در دوران بارداری

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس برنامه سلامت مادران دانشگاه علوم پزشکی البرز

2 مدیر گروه واحد سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی البرز

موضوعات


- کتاب بارداری و زایمان ویلیامز نویسنده کانینگهام، لونر، بلوم، اسپانگو... مترجم دکتر بهرام قاضی جهانی و روشنک قطبی ویراست بیست و چهارم سال 2014
- کتاب مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران، گروه مؤلفان دکتر فرحناز ترکسانی، نهضت امامی افشار، مرضیه بخشنده، پوران جلیلوند و... زمستان 1392
- کتاب برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت نوع 2، گروه مؤلفان دکتر سیدمحمد علوی نیا، دکتر مرجان قطبی، دکتر علیرضا مهدوی هزاره، دکتر جمشید کرمانچی و... پاییز 1391
- دستورالعمل تست غربالگری دیابت بارداری اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت سال 1393