راههای ارتقای سطح «سواد سلامت» افراد جامعه در زمینه سرطان کولون

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی سابق دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 کارشناس مسؤول برنامه پیشگیری وکنترل سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

4 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

موضوعات


×  خدمات سلامت سطح اول، ویژه استفاده در شهر، حاشیه شهر و مناطق روستایی، وزارت بهداشت، مهر 1394
×  بنیاد امور بیماری‌های خاص، مؤسسه تحقیقات، درمان وآموزش سرطان
×  محتوای آموزشی بهورزی (بهورز،کارشناس مراقب سلامت)، مرکز مدیریت بیماری‌ها
×  اصول پیشگیری و مراقبت بیماری‌ها نظام مراقبت بیماری‌های غیرواگیر
×  راهنمای آموزشی سرطان
×  گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی(سال1388)