زوج‌های جوان و فرزندآوری بهنگام

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 مدیر سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی تبریز

موضوعات


1. Hassold T, Hunt P. Maternal age and chromosomally abnormal pregnancies: what we know and what we wish we knew. Current opinion in pediatrics. 2009;21(6):703.
2. Carolan M. Maternal age≥ 45 years and maternal and perinatal outcomes: a review of the evidence. Midwifery. 2013;29(5):479-89.
3. کریم ا... حاجیان، نسا اصنافی، فروغ علی‌اکبرنیا. بررسی فاصله‌گذاری بین تولدها و عوامل مرتبط با آن در مادران چندم زای مراجعه‌کننده به زایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی شهری بابل (1386).
4. سیاست‌های کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک در راستای نرخ باروری کلی. مدیریت سلامت جمعیت و خانواده، واحد باروری سالم، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1394).