خودمراقبتی و تأثیر ورزش در پیشگیری، کنترل و کاهش عوارض دیابت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

موضوعات


× کارشناستغذیهودیابت( برنامه کشوریپیشگیریوکنترلدیابت)/ نویسندگان: علیرضادلاوری،دیگرانباهمکاریدفتربهبودتغذیه جامعهوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی و  مرکزمدیریتبیماری‌ها،ادارهغددومتابولیک.تهران،مرکزنشرصدا،1383
× پزشکودیابت (برنامهکشوریپیشگیریوکنترلدیابت)/نویسندگان: علیرضادلاوری، علیرضامهدویهزاوه،عباسنوروزینژاد،شهینیاراحمدی، بهسفارش وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی، معاونتسلامت،مرکزمدیریتبیماری‌ها،ادارهغددومتابولیک.تهران.
×  Mahan, L.K, Escotte- stump, Raymond, J. Krauses food ­­and the nutrition care process.13 th edition 2012.