نیازهای مراقبان نوزاد در هفته‌های اول زندگی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی بافت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 رییس گروه سلامت نوزادان، کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 کارشناس سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


× کرمی کبری وهمکاران، تأثیرمداخله‌هایآموزشیحمایتی براسترس مادرانداراینوزادنارس وطولمدتبستری، فصلنامهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیلرستان، دورهیازدهم،شماره2 ،تابستان88.
× بوکلت چارت کودک سالم وکتاب راهنمای جامع مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم در ارتقای سلامت.