پایش و ارزشیابی خدمات بهورزان توسط تیم سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

موضوعات


×   تکنولوژی آموزشی در حوزه سلامت  تألیف دکتر محسن صفاری و همکاران
×   فصلنامه مدیریت سلامت شماره‌های 38و 39
×   برنامه‌ریزی و مدیریت بهداشت درمان،  دکتر آصف‌زاده
×   مدیریت جهادی در سلامت، دکتر علی اکبر نصیری و همکاران
×   کتاب دستورالعمل فنی برنامه‌های آموزش سلامت، دکتر شهرام رفیعی فر، سعید پارسی‌نیا
×   کتاب دستورالعمل فنی ارزشیابی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
×   کتابچه نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی کشور و اخلاق حرفه‌ای ویژه آموزش بهورزان