نحوه کار با سامانه‌های نرم افزاری نظام شبکه

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 مدیرگروه گسترش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

4 مدیر مرکز آموزش بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

موضوعات


×  راهنمای نرم افزارHNIS (ساختار شبکه سلامت)
×  راهنمای سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار
×  راهنمای نرم افزارنظام مراقبت نوجوانان و مدارس
×  راهنمای نرم افزار ثبت وعلل مرگ