آشنایی با اهمیت نقش آمار در برنامه‌ریزی‌های کلان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی بهداشت خانواده مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 کارشناس آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

3 رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی دزفول

4 کارشناس آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی دزفول

موضوعات


×       اجلالی، پرویز، کتاب سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران
×       خبرنامه انجمن آمار ایران،  شماره پیاپی 65
×       سیدپور سید جواد، روزنامه ایران شماره 3768 با تلخیص
×           عباس زادگان، سید محمد، کاربرد آمار در مدیریت،1376
×  فصلنامه افق طلائی سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل
سایت وزارت بهداشتwww.behdasht.gov.ir