معاونت اجتماعی وزارت واهمیت جایگاه آن درسازمان‌دهی برنامه‌های اجتماعی

نوع مقاله : گزارش،مصاحبه

نویسندگان

1 مربی بهداشت خانواده مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 کارشناس آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

3 رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی دزفول

4 کارشناس آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی دزفول

موضوعات