مهارت‌های ارتباطی بهورز با مردم، مسؤولان و نهادهای روستایی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس گسترش شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بم

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بم

موضوعات


×  باستانی قادر، اصول و تکنیک‌های برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، انتشارات تهران ققنوس 1386
×  استوار، زهره. 1388، هفت گام اساسی در برقراری ارتباط موثر. انتشارات معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز مشاوره دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (www.isaarsci.ir)
×  اشکانی، سهیل؛ ابراهیمی، صدیقه.1389" بررسی بعضی از رویه‌های گوناگون مدیریت و رهبری در آموزش علوم پزشکی". در یازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، اردیبهشت 1389، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده. تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
×  بهادر، دکتر حمید الله. 1389«رهبری آکادمیک و رضایتمندی شغلی». در یازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، اردیبهشت 1389، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده. تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
×  فرهنگی، علی اکبر. 1390، ارتباطات انسانی (جلد اول).چاپ نوزدهم. تهران (رسا)
×  نجفی پور، صدیقه؛ مصلی نژاد، لیلی؛ نجفی پور، دکتر سهراب. 1388، آموزش برای یادگیری و یادگیری برای آموزش. انتشارات امید.
×       کتاب جامع بهداشت عمومی، فصل 3 گفتار 2، ارتباط بهداشتی دکتر محمدرضا شیدفر
                                                                                                       
-     Alan k, scott A,2008. the effective of teacher confirmation on student communication and learning out comes. (Vol.57),pp.153-179
-     Espeland K,2001, Empowering versus enabling in academia. JNurs Educ, (vol. 40no.8) ,pp.342-346
Fulda JS,2000. Student evaluation of teaching :Brought to you by computer . Br J Edu Technol,(vol. 31,no.1),pp. 81-20