اثر ورزش در سلامتی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قم

2 مدیر گروه گسترش،دانشکده علوم پزشکی گراش

موضوعات


×  www. Sid.ir      
×  عبدلی ، بهروز (۱۳۸۶)، مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی و ورزش، چاپ دوم، انتشارات بامداد کتاب
×  پناهی، ایمان (۱۳۸۸)، ورزش و اضطراب، www.tebyan.ir
×  دانغیان، مارینا (۱۳۸۸)، تأثیر ورزش بر حافظه، forum.ayaran.com