آشنایی با نظام مراقبت از بیماری‌های واگیر

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکزآموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام

2 کارشناس مسؤول آمار دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام

3 مربی مرکزآموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

4 رابط فصلنامه بهورز و مدیر مرکزآموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

موضوعات


× رئیسی احمد و دیگران، راهنمای جامع نظام مراقبت بیماری‌های واگیر برای پزشک خانواده، زمستان 1391
× یاوری پروین و دیگران، مرجع اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع ایران(جلدنخست بیماری‌های واگیر)، 1392
× اصول پیشگیری ومراقبت از بیماری‌های واگیر/دکتر سید محمد طباطبایی...(ودیگران) زیر نظر دکتر محمد مهدی گویا/مرکز مدیریت بیماری‌ها/انتشارات روح القلم
کتاب جامع بهداشت عمومی/فصل 8/اصول وکاربردهای اپیدمیو لوژی/دکتر سیدمحسن زهرایی/مرکز مدیریت بیماری‌ها