راه‌های افزایش تعهدکاری در کارکنان و مدیران

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول واحد سلامت روانی اجتماعی واعتیاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا

3 کارشناس آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

موضوعات


×  رفتار سازمانی، استیفن پی.رابینز، ترجمه دکتر علی پارسیان، دکتر سید محمد اعرابی
×  راه های ساده برای مدیریت کارمندان، برومودا باترا، ویجی باترا، ترجمه طوبی یکتایی
×  مدیریت انگیزش، رابرت هلر،ترجمه دکتر خدایار ابیلی، سعید علی میرزایی