مرکز آموزش بهورزی و آموزش‌های اثربخش

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  • l    کتاب روش‌های اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی؛ تالیف: دکتر علی اکبر سیف

    • ·     سلسله کتاب‌های خود آموزمهارتها وفنون آموزش برای مربیان بهورزی «مرکز توسعه شبکه» پاییز81
    • ·      ضرورت تحول در روش‌های آموزش و باز آموزی بهورزان در کتاب دومین سمینار سراسری آموزش علوم پزشکی 1391.
    • ·      میزان دسترسی بهورزان به محیط‌های آموزش الکترونیک در کتاب  دومین سمینار سراسری آموزش علوم پزشکی 1391.
    • ·      نتایج تحلیل آزمون‌های سراسری برگزارشده سال‌های مذکور بر اساس نرم افزار Excel