آشنایی با نقش بهورز به عنوان مدیر سلامت روستا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

2 معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

موضوعات