تقلب در مواد غذایی و راههای عملی تشحیص آن

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گرگان

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

3 مربی بهداشت محیط و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی بابل

موضوعات


·    بهداشت مواد غذایی ، تالیف دادو فتح زاده آلان
·    مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی ، مهندس رسول بایان
·    بهداشت مواد غذایی از انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... . سایت اینترنت
·    بهداشت وایمنی موادغذایی ازوزارت بهداشت
·     بهداشت محیط از مجموعه کتب آموزش بهورزی