اندازه گیری سطح سلامت در روستا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 معاون فنی مرکز بهداشت استان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 مدیر گروه گسترش دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

موضوعات


·  شاخصهایسیمایسلامتدرجمهوریاسلامی ایران  از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
·  خسروی اردشیر و همکاران. شاخص های سیمای سلامت در جمهوری اسلامی ایران. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. 1389
·  ابوالحسنی فرید. مدیریت برنامه های تندرستی. انتشارات برای فردا. 1383
·  شادپور کامل . ستاد گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. 1372
·  مترجم شاد پور کامل. عصمت جمشید بیگی. راه اندازی سازمان و مدیریت نظام بهداشتی شهرستان  بر اساس مراقبتهای اولیه بهداشتی. WHO . 1370