آشنایی با نظام های سلامت در دنیا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مدیرگروه توسعه شبکه وارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


1.List of countries by total health expendi ture (PPP) per capita.
world bank (2001.2006), international monetary Fund (2010.2011) central intell yency(1993.2011)
جدول سرانه ناخالص ملی کشورها بر اساس سه منبع
2. Health Care in Asia/a comparative studyof cost and Financiny /world Bank Washinton D.C/1992/P146
3.دولت و سیاست های بهداشت و درمان / خانم مریم کشت کار / مرکز تحقیقات کامپیرتری عل,م اسلامی
4.سلسله گزارشهای سلامت در جمهوری اسلامی ایران / مراقبت های اولیه سلامت در جمهوری اسلامی/ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1387
5.سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن / دبیرخانه عوامل اجتماعی تعیین کنننده سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بهار 1387
6.رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا / محسن مهرآرا، علی آ........... فضائلی
7.مطالعه تطبیخی سنجش عملکرد سازمانی در ایران و کشورهای توسعه یافته /محمدرضا ملکی / امیر اشکان نصیری پور
8.سایت WHO. بررسی سلامت در کشورهای ژاپن/انگلستان/روسیه/ آمریکا/کانادا