تعامل بهورز با تیم سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رییس گروه گسترش شبکه های بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی همدان

موضوعات


  • ‌آخرین دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
  • مراقبت‌های اولیه سلامت در جمهوری اسلامی ایران ( آشنایی با ایران و مروری بر شاخص‌ها، ساختار و برنامه ‌های سلامت در کشور. PHC ) تالیف: دکتر محمد رضا رهبر مدیر گروه مدیریت و توسعه منایع انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت متبوع
  • مراقبت اولیه سلامت اکنون بیش از هر زمان دیگر، ترجمه : دکتر کامل شادپور
  • فرآیندها و عملکرد گروه مدیریت شبکه مرکز بهداشت استان همدان طی سالهای 89.84، تهیه و تنظیم: گروه گسترش مرکز بهداشت استان