روش های دفع صحیح زباله و فضولات حیوانی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

2 مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها دانشکده علوم پزشکی نیشابور

3 کاردان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی نیشابور

4 مربی بهداشت محیط و خانواده مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

موضوعات


  1. کتاب اصول بهداشت محیط نویسنده: مهندس حسن امیربیگی( عضو هیئت علمی دانشگاه )چاپ دوم سال 1388
  2. محتوای آموزشی بهداشت محیط (1) از مجموعه کتب آموزش بهورزی

http://fhc.sums.ac.ir/vahedha/mohit/banameha/ghavanin