پاسخگویی در نظام سلامت (اهداف WHO)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

موضوعات


  1. آون هیوز، مدیریت دولتی نوین، ترجمه، الوانی، شورینی و معمارزاده، انتشارات مروارید، چاپ سوم.
  2. متوسلی، محمود، خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار و توسعه اقتصادی، انتشارات مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
  3. الوانی، دانایی فرد، مدیریت دولتی و اعتماد عمومی‌، دانش مدیریت، شماره 55، انتشارات دانشگاه تهران.
  4. مـارک ترنر و دیـوید هیوم، حکومت داری، مدیریت وتوسعه، ترجمه: منــــوریان، عباس، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.