آشنایی با شاخص های مرکزی و پراکندگی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس آمار دانشگاه علوم پزشکی زابل

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زابل

موضوعات


محمد کاظم ، ملک افضلی، حسین ونهاپتیان ، وارتکس. روش های آماری و شاخص های آماری
عابد سعیدی ژیلا ، امیر علی اکبری صدیقه . روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت.