آشنایی با نحوه چیدمان و نگهداری قفسه داروها

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول امور دارویی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 مربی مرکزآموزش بهورزی خرم آباد دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 کارشناس مراقب سلامت دانشکده علوم پزشکی مراغه

4 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی مراغه

5 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی گراش

6 مسؤول امور دارویی دانشکده علوم پزشکی گراش

کلیدواژه‌ها

موضوعات