برنامه کاهش آسیب پذیری غیرسازه ای در بلایا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 مدیر خطر بلایا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3 کارشناس مدیریت خطر بلایا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کلیدواژه‌ها

موضوعات