انواع کربوهیدرات ونقش آن ها در برنامه غذایی با توجه به گروه های هدف

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 سرپرست مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

2 کارشناس بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

3 رییس گروه واحد بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

4 مسؤول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

کلیدواژه‌ها

موضوعات