سواد سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 کارشناس مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 کارشناس آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات