مشکلات نظام ارجاع الکترونیک و راهکارهای حل آن

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس توسعه شبکه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

4 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی زابل

5 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی زابل

6 مسؤول نظام ارجاع الکترونیک معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات