آموزش ساخت و ویرایش PDFبه شکل حرفه ای با نرم افزار نیترو

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 مهندس رایانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 رییس اداره فناوری و اطلاعات و ارتباطات معاونت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات