پایش منابع آب آشامیدنی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 مدیرگروه واحدبهداشت آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

3 کارشناس برنامه آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

موضوعات


  1. کتاب جامع بهداشت عمومی ،دکترعلی الماسی،دانشیاردانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
  2. دستورالعمل اقدامات بهداشت آب وفاضلاب مرکزسلامت محیط وکاروزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
  3. سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب، شامل برنامه 15 ساله از سال 1390 تا 1404
  4. اصول بهداشت محیط / تالیف مهندس حسن امیر بیگی / چاپ اول 1387
  5. سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران www.spac.ir/barnameh
  6. تصفیه آبهای سطحی در کشورهای در حال توسعه/تالیف کریستوفر شولز ، دانیال اکان ؛ ترجمه علی اکبر عظیمی ، میر زمان  زمانزاده تهران : دانشگاه تهران ؛ مؤسسه انتشارات و چاپ ، 1382
  7. استاندارد ملی شماره 4208 / کیفیت آب. نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی آیین کار / مصوب 1386