آشنایی با قواعد مقاله نویسی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مسؤول فصلنامه بهورز

2 کارشناس ارشد بهداشت و آموزش پزشکی

موضوعات


.چهرئی،علی(1386).اصولپایه نگارشمقالاتعلومپزشکی،تهران: انتشاراتپژواکعلمآریا.
5.حرّی،عباس(1385).آییننگارشعلمی،تهران: نهادکتابخانه‌هایعمومیکشور.
6.سمیعی،احمد(1387).نگارشوویرایش،تهران: سمت،چاپنهم.
7.ضیاء،موحد(1387).البتهواضحومبرهناستکه ... رسالهایدرمقالهنویسی،تهران: نیلوفر.
.8 Murray, R. (2002). How to Write a Thesis. Maidenhead, Open University Press.