آموزش شیوه زندگی سالم در سالمندی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی،رابط فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 مدیر،مربی مرکز آموزش بهورزی سقز دانشگاه علوم پزشکی کردستان

3 کارشناس بهداشت خانواده مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قم

موضوعات


  1. کتاب مراقبتهای بهداشتی سالمندان کتابچه ای برای بهورزان نوشته دکتر قداحافظ و دکتر کالیان باغچی
  2. مروری بر طب سالمندان چاپ اداره سلامت سالمندان و دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی
  3. بهداشت سالمندان و مروری بر جنبه های مختلف زندگی آنان تألیف مریم تاجور
  4. مجموعه شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی جلد 1، 2، 3، 4 دفتر سالمندان