ایمنی در استفاده از سموم کشاورزی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 رابط فصلنامه شهرستان ماسال دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 کارشناس مسؤول دانشگاه علوم پزشکی گیلان

4 کارشناس بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان

موضوعات


  • · سایت بهداشت حرفه ای
  • · جزوه بهداشت حر فه ای جهت تدریس دانش‌آموزان بهورزی
  • · براک م. جهانی ص. رحیم زاده س. سپهرام و. بهداشت کشاورزی. اردبیل. محقق اردبیلی؛1389، 38.19
  • · برنامه بهداشت و ایمنی مواد شیمی‌ایی برای بهورز
  • · آفت کش ها | تالیف دکتر شکوفه نیک فر
  • · بهداشت حرفه ای در بخش کشاورزی | تالیف دکتر عزتیان و مهندس رضوی اصل