توسعه محیط های حمایت کننده سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس مسؤول آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موضوعات


  • · دکتر رفیعی فر و همکاران ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقای سلامت. 1389 شورای سیاست گذاری جامعه ایمن شهرداری تهران
  • · دکتر رخشانی و همکاران ، آموزش و ارتقای سلامت تاریخچه ، وظایف و شاخص ها . 1389 وزارت بهداشت
  • · دکتر رفیعی فر و  همکاران ، برنامه آموزش و ارتقای سلامت 88.1384
  • · دکتر رفیعی فر و همکاران ، نظام جامع آموزشی و ارتقای سلامت در محل کار . 1384