تجربه و دست آوردهای مبارزه با بحران کرونا با تاکید بر فعالیت تیم های سلامت

نوع مقاله : یک تجربه یک درس

نویسندگان

1 کارشناس مسئول بهورزی آموزش بهورزی و رابط فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی اهر دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیدواژه‌ها

موضوعات