آشنایی با انواع مجوزهای بهداشتی برای تولید وبسته بندی مواد غذایی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی بابل

2 کارشناس برنامه بهداشت موادغذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات