سناریوی مرگ کودک(بی توجهی به صابر)

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 کارشناس برنامه سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 مسؤول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

کلیدواژه‌ها

موضوعات