کرونا و ضوابط بهداشت محیطی در آرایشگاه‌ها

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی بهداشت محیط مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

کلیدواژه‌ها

موضوعات