آشنایی با برنامه های کاهش آسیب در مراکز گذری

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2 کارشناس مسؤرل پیشگیری از مصرف مواد و الکل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

کلیدواژه‌ها

موضوعات