آشنایی با معاینات فیزیکی دستگاه های بدن

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

2 کارشناس مرکز آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

کلیدواژه‌ها

موضوعات