آشنایی با زخم‌های شایع محیط دهان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مدیرمرکز آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی جهرم

کلیدواژه‌ها

موضوعات