شیوه های نوین آموزش

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناس مسؤول برنامه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کلیدواژه‌ها

موضوعات