راهکارهای ایجاد نشاط درونی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی شیروان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

3 مربی مرکز آموزش بهورزی شیروان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

4 عضو دفتر فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات