ضرورت واکسیناسیون بهنگام در ایپدمی کووید19

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس بهورزی سبزوار

2 مدیر گروه واحد مدیریت بیماریها - معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3 مربی مبارزه با بیماریها و مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت

4 کارشناس مسئول برنامه ایمن سازی واحد مدیریت بیماریها

کلیدواژه‌ها

موضوعات