چگونگی ارایه خدمات حضوری و غیر حضوری در پاندمی کرونا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلیدواژه‌ها

موضوعات