روشهای صحیح استفاده از ماسک ونحوه صحیح دفع آن

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی ورابط فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 کارشناس سلامت کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات